گزارش کار آزمایشگاه شیمی
welcome(خورشید نمی خوابه...) 
قالب وبلاگ
 

هدف آزمايش : تیتراسیون PH متری اسیداستیک و سود و رسم منحنی تیتراسیون

مقدمه:


EDTA
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( اتیلندی نیتریلو ) تترا استیک اسید نیز نامیده می شود که به صورت EDTA مختصر شده است وساختار زیر را دارد

این مولکول شش مکان بالقوه برای پیوند با یونهای فلزی دارد . چهار گروه کربوکسیل و دو گروه آمین . در نتیجه یک لیگند 6 دندانهاست . EDTA یک اسید 4 ظرفیتی است و چهار عامل کربوکسیلیک دارد و به صورت H4y ، (کهدر آن y بنیان آنیونی است )نشان داده می شود . و طی چهار تفکیک متوالی +H آزاد کردهبه عنوان تیتران نیز استفاده می شودPKa =2.1_2.7_6.2_10.

زمانی که EDTA در آب حل می شود درست شبیه یک آمینو اسید گلیسین عمل می کند به این صورت یک یون دوقطبی تشکیل می دهد که ساختار زیر را دارد
:

توجه شود که این گونه دارای بار خالص صفر است وچهار پروتون قابل تفکیک دارد که دو تا از آن ها به دو گروه کربوکسیل و دو تای دیگربه دو گروه آمین مربوط اند .اولین و دومین مراحل تفکیک به تتیب با از دست دادنپروتون گره های کربوکسیلیک اسید صورت می گیرد ، سومین و چهارمین مرحله شامل تفکیکگروه های آمین پروتون دار شده است
.

جالب توجه است که دو ثابت تعادل اول از نظراندازه تقریبا یکسانند و این می رساند که دو پروتون درگیر در تفکیک متعلق به دوانتهای مخالف این مولکول طویل اند . لذا جدا کردن فیزیکی این پروتون ها ، بار منفیبوجود آمده بر اثر تفکیک اولین پروتون مانع بزرگی برای برداشتن دومین پروتون نخواهدبود . در حالی که چنین برداشتی را برای تفکیک دو پروتون دیگر که خیلی نزدیک ترند بهگروه های منفی کربوکسیلات حاصل از تفکیک قبلی ، نمی توان داشت
.
EDTA
با یون هایدیگر فلزی بدون توجه به بار آن ها در یک نسبت 1:1 ترکیب می شود اهمیت این واکنش گرنه تنها به دلیل تشکیل کی لیت با تمام کاتیون هاست بلکه به خاطر این است که اکثراین کی لیت ها آنقدر پایدارند که اساسی را برای روش های حجم سنجی بنا نهاده اند . بدون شک این پایداری زیاد به علت وجود چندین مکان کمپلکس دهنده ی درون مولکول استکه به یک ساختار قفس مانند منجر میشود و کاتیون را در خود محصور و از دسترس مولکولهای حلال دور نگه می دارد و ای ، هدف آزمایش کمپلکسو متری است . تعیین غلظت محلولکاتیون بوسیله
EDTA .


چند ویژگی ای که EDTA دارد
:
_ 1
بهواسته ی گروه های عاملیش خواصیت کمپلکس کردن را دارد

_ 2
به واسته ی این که ازچند م.قعیت این لیگاند می تواند با کاتیون متصل شود به آن شلاته کننده می گویند
_ 3
در بسیاری از تیتراسیون های کمپلکسو متری از این ترکیب به عنوان تیترایناستفاده می شود
_ 4
فرمول خلاصه شده ی آن H4Y می باشد و به واسته ی وجود 4تا H خاصیت اسیدی دارد و منتاظر با هر ثابت تعادل محیط اسیدی آن یک مقدارPKaداریم
_ 5
این ترکیب در آب عملا نا محلول است پس برای تهیه ی محلول های آن ازنمکش استفاده می شود
_ 6
اگر می شد که با وزن کردن مقدار مشخصی از نمک و به حجمرساندن آن غلظت دقیق مورد نیاز را بدست آورد آن گاه این ترکیب جز مواد استاندارداولیه می شد اما EDTA استاندارد نیست و بعد از تهیه ی محلولی از آن باید تعیینایارش کرد .

یک روش تیتر EDTA ، تیتر با محلول معلوم العیار +Zn است کهواکنشش واکنش تشکیل کمپلکس است
.
اگر به ترکیب EDTA به عنوان باز نگاه کنیم بایدامکان تیتراسیوناسیدیمتریرا بررسی کنیمPKaهای بازی آن برابر است با 2.1 _2.7 . خطای مجاز تیتراسیون 0.01 و میزان جهش 4 واحد است هر چه جهش از 4 واحد بیشترباشد ، خطا از 0.01 کمتر خواهد بود با این شرایط اسیدیمتری امکان پذیر نخواهد بود
.
بررسی امکانآلکالیمتری : PKaهای اسیدی آن برابر است با 6.2 _ 10.4 باجهش PH برابر با 4.2 بنابراین با دقت مناسبی می شود محلول EDTA را آلکالیمتری کردبه هدف تعیین غلظت محلول
EDTA

روش کار:

pHمتر را به برق وصل میکنیم و پس از پایدار شدن جریان  دستگاه˓ آن را کالیبره مینماییم . سپس نمونه مجهول را که در بالن ژوژه تحویل گرفته ایم به حجم میرسانیم و25 میلی لیتر از محلول را در درون بشر ریخته و مقداری آب به آن اضافه میکنیم (تا نصف ارتفاع الکترود). سپس یک مگنت مغناطیسیداخل بشر قرار میدهیم و بشر را روی دستگاه همزن میگذاریم و الکترودpH متر را در درون بشر قرار داده و از روی دستگاهpH را خوانده و یادداشت میکنیم. محلول سود 0.1مولار درون بورت میریزیم و تیتراسیون را مشابه آزمایش های قبل انجام میدهیم . پس از اتمام کارالکترود را شسته و در محلول 0.1 مولار قرار میدهیم.

 


برچسب‌ها: تیتراسیون PH متری اسید ضعیف, باز قوی, آزمایشگاه شیمی تجزیه
[ یازدهم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:52 ] [ (علی باسره) ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

درود بر دوستان عزیزم

این وبلاگ برای کمک به دانشجویان رشته شیمی

در راستای نوشتن گزارش کار دروس آزمایشگاهی

این رشته می باشد.

امیدواریم که ما نیز سهمی در بالا بردن

داشته های علمی شما داشته باشیم.

موفق باشید...